ایـنجا اتاق توست و من همیشه دقیقا در همین جـای خانه است که دلتنگ تو میشوم ، دلتنـگ خنده ها و گریه هایت ، اما حالا از جوان پرجنب و جوش من همین قاب عکس مانده …

چشم به این قاب میدوزم و روزه ام را با غم دوری تو افطار میکنم … !

مـادر بگو چه جوری آروم بشم؟!

اکنون این برای ما سوال است که جهاد مغنیه چگونه به شهید جهاد مغنیه رسید؟!!!
جواب این سوال بسیار واضح است جهاد همه ی اینهارا از مادرش داشت،مادری که معلم و استاد او بود در تقوا ودوستش بود در شادی وغم و یاور و همدردش بود در سختی ها
اون جهاد شدن امروزش را مدیون مادرش است